מחיר למשתכן: רק 3% מהזכאים לדיור יזכו בדירה

 

מחיר למשתכן רק 3 אחוז מהזכאים